CENTRE TOUSSAINT

VIZYON AK MISYON

Yon mond kote kilti afro-ayisyen an jwenn anpil valè, vivan nan tout kè e sipòte devlopman pèsonel.

Misyon Centre Toussaint se pou nou mennen chak moun pi pre idantite ayisyen an e ankouraje devlopman pèsonèl nan ofri divès kou ak aktivite fasafas ak sou entènèt.

Nou gen yon vizyon pan-afriken.

KONEKSYON

Nou ede kraze izolasyon sosyal. Nou kreye lyen sere. Sant lan pral tankou yon dezyèm kay. Nap evolye menm kote, nou veye sou byennèt lòt la.

DEVLOPMAN PÈSONEL

Nou ankouraje edikasyon, pwogrè ak devlopman pèsonèl e non pa imilyasyon, presyon ak vye konpetisyon. Nou kreye yon anviwònman ideyal pou vin yon pi bon vesyon de tèt ou.

PATAJ

Nou youn ede lòt. Se prezans ak kontribisyon nou tout ki pèmèt ale byen lwen. Nou anrichi youn lòt. Nou ogmante eritaj kiltirèl la. Nou toujou ap evolye.

Prezantasyon Sant lan