REJWENN PWOCHEN GWOUP LA

KREYÒL AYISYEN

Gen plis pase 100 lang kreyòl nan mond lan. Pami yo, se kreyòl ayisyen an ke plis moun pale. An reyalite, genyen apeprè 11 milyon moun ki pale kreyòl an Ayiti ak plis pase 2 milyon moun nan rès mond lan, espesyalman nan Etazini, Repiblik Dominikèn, Kiba ak Kanada. Menm jan lang kreyòl ayisyen an ap evolye a, se menm jan kantite moun ki pale’l yo ap evolye tou.

Aprann kreyòl ayisyen an yon fason akademik. Menm Ayisyen natif natal yo sezi wè aprantisaj pèsonel yo, paske kou kreyòl ayisyen nou yo, se san dout pi bon kou ou te ka jwenn: yo detaye, yo pwogresif, yo enspire pa pi bon kou lang yo, avèk dyalòg epi bon egzèsis nan chak leson. Gen plis pase 20 leson pou chak nivo, elatriye.

Enskripsyon yo ap kontinye. Gen nouvo pwogram kap soti nan mwa:

ENSKRI W NAN YOUN NAN KOU KREYÒL YO

Fè yon tès klasman

Chwazi yon nivo selon konesans ou.

Aprann nenpòt kote ou ye

Sou entènèt ak nenpòt ki aparèy.

Rete konekte

Ak fòmatè epi lòt patisipan yo.

Reprann nivo a si sa nesesè

Solidifye konpetans ou anvan ou pase nan etap aprè an.

Jwenn enfòmasyon sou règleman yo

Daprè Akademi Kreyòl Ayisyen an.

PWOGRAM DE BAZ NOU

0
seyans pa semèn
0
minit pa seyans
0
gwoup sipò Facebook
0
seyans pa nivo
0
seyans ekip chak semèn
0
devwa pou chak leson

Manman’m ak papa'm te konn pale Kreyòl ayisyen an lakay la sèl lè yo te vle repwoche nou yon fot. Kou sa a te ban'm konfyans pou mwen pale, ekri ak li bèl lang sa a ki se Kreyòl ayisyen an.

JEAN

Mwen te renmen kou a paske anrejistreman redifize yo, egzèsis yo ak tout Powerpoints yo pèmèt nou pratike lè nou vle. Fòmatè a te reyèlman dinamik ak disponib pou nou.

KATIA

Kou a byen striktire epi trè fasil pou swiv. Apre chak leson, gen egzèsis pou yon pi bon konpreyansyon sou matyè kou a. Kou a trè enteresan.

CARINE

Mwen gen rasin ayisyen ak kebekwa. Mwen te toujou vle pou moun ki nan antouraj mwen yo aprann mwen kreyòl, men mwen jennen. Mwen renmen kou a paske menm lè li sou entènèt, yo toujou ankouraje entèraksyon ant etidyan yo.

LAURIE

KOU KREYÒL AYISYEN

ANSEYE
PA
PROFESYONÈL

ENSKRI DAVANS KOUNYE A

ENSKRI KOUNYE A MENM

NIVO YO

4
 • NIVO APRANTISAJ
 • DEBITAN
 • Entèmedyè
 • Avanse
 • Pro/Biznis

FÒMA

5
 • FÒMA KOU YO
 • Nan klas
 • Sou entènèt
 • Anrejistre davans
 • Prive/Semi-prive
 • Biznis/evènman

GWOUP LAJ

6
 • GWOUP MOUN NOU SÈVI
 • Zwa (0 a 6 lane)
 • Ti Zanfan (7 a 9 lane)
 • Gran Zanfan (9 a 12 lane)
 • Zado (13 a 19 lane)
 • Granmoun (20 a 49 lane)
 • Gran Granmoun (50 lane e+)

AVANTAJ KOU A

ENSKRI DAVANS
 • Amelyore konpetans langaj oral ak pwononsyasyon ou

 • Amelyore konpetans ekriti ak gramè ou

 • Pratike lekti ou ak konpreyansyon tèks ou

 • Devlope abilite ou nan redaksyon ak kreyasyon

 • Devlope tèt ou atravè travay an ekip

 • Patisipe nan atelye apwofondisman (dikte, literati ayisyen, elatriye)

 • Pratike atravè konvèsasyon, odyo ak videyo

 • Dekouvri istwa, evolisyon kreyòl ayisyen an ak pwoblèm sosyal ki antoure lang nan

 • Aprann an pwofondè atravè yon pwogram lineyè

 • Dekouvri ti fason pou amelyore aksan ou

 • Itilize mizik, chan ak jwèt pou'w aprann nan yon fason divètisan

 • Onore epi asire transmisyon kilti a bay jenerasyon kap vini yo

 • Jwi de yon aksè privilejye nan kilti ayisyen an

KOU KREYÒL AYISYEN NAN CENTRE TOUSSAINT

NAP TANN OU!

ENSKRI DAVANS KOUNYE A

Komantè Facebook