FЀ PATI PWOCHEN GWOUP LA

ISTWA DAYITI

Lè nap chèche konnen istwa peyi Dayiti, nou toujou kòmanse ak esklavaj. Poutan, nou ka enterese nou plis a teritwa ak pèp endijèn yo menm jan ak orijin moun yo te pran an Afrik pou mennen sou tè a nan 15èm syèk la. Nou pral dekouvri plas Ayiti nan istwa limanite, kontribisyon ayisyen yo toupatou sou latè ak enpak sa genyen sou mond lan jounen jodi a.

Aprann istwa ak yon vizyon panafrikèn.

Enskripsyon yo ap kontinye. Gen nouvo pwogram kap soti nan mwa:

ENSKRI NAN YOUN NAN KOU ISTWA YO

Dekouvri fòs rasin Afrik yo

Plonje nan melanj kiltirèl afriken.

Tande bagay yo yon lòt jan

Fè konsta reyalite ak bagay nan listwa ki pa janm pale yo.

Fè konbit pou demen gras ak pase nou

Reflechi pou jwenn bon jan desizyon ak solisyon.

Aprann nenpòt kote ou ye

Sou entènèt ak nenpòt ki aparèy.

Rete konekte

Ak fòmatè epi lòt patisipan yo.

PWOGRAM DE BAZ NOU

0
seyans pa semèn
0
minit pa seyans
0
seyans pa sesyon
0
gwoup sipò Facebook

Li enpòtan pou pa kite enstitisyon klasik ak medya yo anseye nou istwa nou nan yon fason negatif. Mèsi anpil pou kou sa!

RAPHAËL

Mwen te renmen kou sa a paske li te ede m anpil nan chèche idantite'm! Mwen te kontan konnen istwa peyi mwen an. Yo rakonte li yon fason enteresan!

FABIOLA

Lè ou bay istwa ou valè, ou bay tèt ou valè. Se nou ki pou kenbe istwa nou an vivan epi pase li bay jenerasyon kap vini yo. Bon travay!

VANESSA

Mwen te etidye istwa nan inivèsite e mwen se yon gwo fanatik. Mwen te kontan pran kou sa a epi konprann kontèks istorik la ak reyalite sosyal la ki te mennen nan Revolisyon ayisyen an!

ALI

KOU ISTWA DAYITI

YON
PIL
SIJÈ

ENSKRI DAVANS KOUNYE A

ENSKRI KOUNYE A MENM

SIJÈ

 • SIJÈ KI DEBAT
 • Gwo anpi afriken yo
 • 1492 pou rive 1804: Soti nan kolonizasyon pou rive nan revolisyon
 • 1804 pou rive 1915: Soti nan endepandans pou rive nan okipasyon blan ameriken
 • Istwa Dayiti: Nouvo tan yo
 • Anpil lòt atelye sou bagay istwa resan

FÒMA

5
 • FÒMA KOU YO
 • Nan klas
 • Sou entènèt
 • Anrejistre davans
 • Prive/Semi-prive
 • Biznis/evènman

GWOUP LAJ

6
 • GWOUP MOUN NOU SÈVI
 • Zwa (0 a 6 lane)
 • Ti Zanfan (7 a 9 lane)
 • Gran Zanfan (9 a 12 lane)
 • Zado (13 a 19 lane)
 • Granmoun (20 a 49 lane)
 • Gran Granmoun (50 lane e+)

AVANTAJ KOU A

ENSKRI DAVANS
 • Ogmante estim pèsonèl ou epi amelyore idantite kolektif yo

 • Jwenn mo pou dekri bagay ki pase nan listwa

 • Konprann ansanm difikilte zansèt nou yo

 • Konprann pa gen anyen ki aki, se kanpe goumen

 • Jwenn modèl pou swiv ou byen pou pa swiv

 • Fouye pi fon gras ak atelye kreyatif yo

 • Fè yon kout je sou plizyè modèl panse kolektif

 • Reyalize istwa se nou menm jodia, sa nou rive fè ak sa nap kite pou sa kap vini dèyè yo

EGZANP ATELYE INIK

 • Wayòm Dawome
 • Pèp natif natal Ayiti
 • Rasin ayisyen ki soti an afrik yo
 • Bagay ki pa janm di sou seremoni Bwa Kayiman
 • Yon kout je sou Revolisyon Ayisyen an
 • Enpak mondyal Revolisyon Ayisyen an
 • Plonje nan lavi yon pèsonaj
 • Plonje nan yon evènman ki make'n anpil
 • Fanm ki te make istwa peyi Dayiti
 • Dinasti Duvalier yo
 • Yon vizit gide (politik, atistik, sosyal)
 • Anplis: Di nou sa ou ta vle aprann nan fòmilè pre enskripsyon an!

Gade videyo pase yo sou Patreon!

KOU ISTWA NAN CENTRE TOUSSAINT

NAP TANN OU!

ENSKRI DAVANS KOUNYE A

Komantè Facebook