REJWENN PWOCHENN GWOUP LA

ISTWA DAYITI

Lè nap chèche konnen plis sou istwa peyi Dayiti, nou toujou kòmanse pa esklavaj. Poutan, nou ta ka enterese plis an detay sou teritwa ak pèp endijèn yo menm jan ak rasin moun yo te pran an afrik pou mennen sou tè a nan 15èm syèk la. Nou pral dekouvri plas Ayiti nan istwa limanite, kontribisyon ayisyen yo toupatou sou latè ak enpak sa genyen sou lemond jounen jodi a.

Aprann istwa nan yon vizyon panafrikèn.

Enskripsyon yo ap kontinye. Gen nouvo pwogram kap soti nan mwa: janvier 2022

TOUS LES COURS D’HISTOIRE
ENSKRI DAVANS KOUNYE A

Tande bagay yo yon lòt jan

Gade reyalite yo ak bagay nan listwa ki pa janm pale yo.

Dekouvri fòs rasin afrik yo

Plonje nan melanj kiltirèl afriken.

Fè konbit pou demen gras ak pase nou

Panse ak desizyon , ak solisyon solid.

Aprann nenpòt kote ou ye

Sou entènèt ak nenpòt aparèy.

Rete konekte

Ak fòmatè yo epi ak lòt patisipan yo.

FÒMIL DE BAZ NOU

0
seyans chak semèn
0
minit pa seyans
0
seyans pa sesyon
0
gwoup sipò Facebook

Li enpòtan pou pa kite enstitisyon klasik ak medya yo anseye nou istwa nou nan yon fason negatif. Mèsi anpil pou kou sa a!

RAPHAËL

Mwen te renmen kou sa a paske li te ede m anpil nan chèche idantite'm! Mwen te kontan konnen istwa peyi mwen an. Li te rakonte nan yon fason enteresan!

FABIOLA

Lè ou bay istwa ou valè, ou bay tèt ou valè. Se nou ki pou kenbe istwa nou an vivan epi pase li bay jenerasyon kap vini yo. Bon travay!

VANESSA

Mwen te etidye istwa nan inivèsite e mwen se yon gwo fanatik li. Mwen te kontan pran kou sa a ak konprann kontèks istorik la ak reyalite sosyal la ki te mennen nan Revolisyon ayisyen an!

ALI

KOU ISTWA DAYITI

YON
PIL
SIJÈ

ENSKRI DAVANS KOUNYE A

ENSKRI KOUNYE A MENM

SIJÈ

 • SIJÈ KI DEBAT
 • Gwo anpi afriken yo
 • 1492 pou rive 1804: Soti nan kolonizasyon pou rive nan revolisyon
 • 1804 pou rive 1915: Soti nan endepandans pou rive nan okipasyon blan ameriken
 • Istwa Dayiti: Nouvo tan yo
 • Anpil lòt atelye sou bagay istwa resan

FÒMA

5
 • FÒMA KOU YO
 • Nan klas
 • Sou entènèt
 • Anrejistre davans
 • Prive/Semi-prive
 • Biznis/evènman

GWOUP LAJ

6
 • GWOUP MOUN NOU SÈVI
 • Zwa (0 a 6 ane)
 • Ti Zanfan (7 a 9 ane)
 • Gran Zanfan (9 a 12 ane)
 • Zado (13 a 19 ane)
 • Granmoun (20 a 49 ane)
 • Gran Granmoun (50 ane e+)

AVANTAJ KOU A

ENSKRI DAVANS
 • Ogmante estim pèsonèl ak amelyore idantite kolektif yo

 • Jwenn mo pou dekri bagay ki pase nan listwa

 • Konprann ansanm difikilte zansèt nou yo

 • Konprann pa gen fè kado, se kanpe goumen

 • Jwenn modèl pou swiv ou byen pou pa swiv

 • Fouye pi fon gras ak atelye kreyatif yo

 • Fè yon kout je sou plizyè modèl panse kolektif

 • Reyalize ke istwa se nou menm jodia ak sa nap kite pou sa kap vini dèyè yo

EGZANP ATELYE INIK

 • Wayòm Dawome
 • Pèp natif natal Ayiti
 • Rasin ayisyen ki soti an afrik yo
 • Bagay ki pa janm di sou Bwa Kayiman
 • Yon kout je sou Revolisyon Ayisyen an
 • Enpak mondyal Revolisyon Ayisyen an
 • Plonje nan lavin yon pèsonaj
 • Plonje nan yon evenman ki make'n anpil
 • Gran fanm nan istwa peyi Dayiti
 • Dinasti Duvalier yo
 • Yon vizit gide (politik, atistik, sosyal)
 • Anplis: di nou sa ou ta vle aprann nan fòmilè pre-enskripsyon an!

Gade videyo pase yo sou Patreon!

KOU ISTWA NAN CENTRE TOUSSAINT

NAP TANN OU!

ENSKRI DAVANS KOUNYE A