LYON MAWON

This text was written by a person who enrolled in the intermediate Haitian Creole class offered by the Centre Toussaint. This person was one of those who obtained the highest grade for their written composition. Each student was asked to write a dialogue, individually or in teams of two, in which different elements of learning would be found. The results were fantastic. It is impressive to see the creativity of everyone! The Centre Toussaint is proud to present you original texts written in Haitian Creole. All texts have been edited by Sly Toussaint. Enjoy your reading!
______________________________________________________

Istwa kijan Lyon vin mawon

Granmoun: Krik?
Timoun: Krak!
G: Èske ou konn istwa premye mawon an?

T: Non.
G: Ebyen, ban m di w istwa bosal ki te rele Lyon an!

T: Poukisa yo te rele l Lyon?
G: Misye te tèlman move, tèlman bourik, menm travay li pa t ka fè. Yo di Lyon «wi», li reponn «non». Yo di l «agòch», li reponn «adwat». Chak swa, yo te konn bay Lyon kout sentiwon men li pa t janm kriye paske li te gentan konnen li t ap jwenn yon jan pou l sòti nan laplenn kolon an.

T: Men kijan l ap fè pou l sòti?
G: Sa fè sèlman de semèn bòsal la laplenn. Li pa konn ki kote li ye. Menm laplenn li pa konnen. Mèt yo te tèlman bouke avè l, yo mare pye l ak yon kòd.

T: Mmmmm… Lyon pa bon menm! Li p ap janm chape kò l!.
G: Sispann! Se mwen menm oubyen ou menm k ap rakonte istwa a?
Tim tim?

T: Bwa chèch!
G: Yon swa konsa, lannuit la te nwa, nwa, nwa nèt! Ni lalin, ni zetwal pa t limen nan syèl la. Nan gade sa k ap pase anlè, sa k ap pase anba, Lyon wè de twa ti limyè. Y ap ouvri, fenmen, ouvri, fenmen. Ebyen, se lè sa a Lyon panse: «Mete gason sou ou! Se kounye a bagay yo pral fèt!» Chans pou Lyon, bò kote l, te genyen yon kokiyaj lanbi. Li koupe kòd nan pye l avè l epi Lyon pete kouri. Li kouri, li kouri, li kouri… Lyon te gentan lwen lè mèt yo wè li chape kò l. Li kouri jistan li jwenn ti limyè yo. Èske ou konn sa ti limye sa yo te ye?

T: Limyè ab de Nwèl la?
G: Non, se koukouy yo te ye. Pa t gen ab de Nwèl… Antouka! Yo t ap vole arebò Lyon epi se tankou yo t ap mande l pou li suiv yo. Lyon mache nan bwa a jistan li rive nan yon mòn. Li kontinye suiv yo. Li monte mòn nan tout lannuit. Nan maten Lyon resi sove. Li jwenn libète l. Mèt yo pa janm jwenn li. Epi se konsa Lyon mawon.

T: Men poukisa li deside suiv yo? Sa pa fè sans. Se bèt yo ye.
G: Granmoun lontan te konn di koukouy se lwa moun ki mouri anvan w. Yo sou latè pou ede sa ki pi bezwen…

In conclusion

Kounye a, lè gen lannuit san lalin ni zetwal, tande byen, gade byen. W ap wè koukouy sa yo epi w ap tande Lyon k ap soufle nan lanbi l la pou tout moun ki vle chape ka suiv li nan mòn nan tou.

Why not take Haitian Creole classes with Centre Toussaint?

While waiting to register, keep reading stories in Haitian Creole on our website. Let me know in the comments what you liked about this story.

Author: Mariskha Étienne

Facebook Comments