LYON MAWON

Ce texte a été écrit par une personne qui s’est inscrite au cours de créole haïtien intermédiaire offert par le Centre Toussaint. Cette personne fait partie de ceux qui ont obtenu la meilleure note pour leur composition écrite. Chaque étudiant devait rédiger un dialogue, individuellement ou bien en équipe de 2, au travers duquel on retrouverait différents éléments d’apprentissage. Les résultats sont fantastiques. C’est impressionnant de constater la créativité de tous! Le Centre Toussaint est fier de pouvoir te présenter des textes originaux écrits en créole haïtien. Tous les textes ont été révisés par Sly Toussaint. Profite bien de ta lecture!
______________________________________________________

Istwa kijan Lyon vin mawon

Granmoun: Krik?
Timoun: Krak!
G: Èske ou konn istwa premye mawon an?

T: Non.
G: Ebyen, ban m di w istwa bosal ki te rele Lyon an!

T: Poukisa yo te rele l Lyon?
G: Misye te tèlman move, tèlman bourik, menm travay li pa t ka fè. Yo di Lyon «wi», li reponn «non». Yo di l «agòch», li reponn «adwat». Chak swa, yo te konn bay Lyon kout sentiwon men li pa t janm kriye paske li te gentan konnen li t ap jwenn yon jan pou l sòti nan laplenn kolon an.

T: Men kijan l ap fè pou l sòti?
G: Sa fè sèlman de semèn bòsal la laplenn. Li pa konn ki kote li ye. Menm laplenn li pa konnen. Mèt yo te tèlman bouke avè l, yo mare pye l ak yon kòd.

T: Mmmmm… Lyon pa bon menm! Li p ap janm chape kò l!.
G: Sispann! Se mwen menm oubyen ou menm k ap rakonte istwa a?
Tim tim?

T: Bwa chèch!
G: Yon swa konsa, lannuit la te nwa, nwa, nwa nèt! Ni lalin, ni zetwal pa t limen nan syèl la. Nan gade sa k ap pase anlè, sa k ap pase anba, Lyon wè de twa ti limyè. Y ap ouvri, fenmen, ouvri, fenmen. Ebyen, se lè sa a Lyon panse: «Mete gason sou ou! Se kounye a bagay yo pral fèt!» Chans pou Lyon, bò kote l, te genyen yon kokiyaj lanbi. Li koupe kòd nan pye l avè l epi Lyon pete kouri. Li kouri, li kouri, li kouri… Lyon te gentan lwen lè mèt yo wè li chape kò l. Li kouri jistan li jwenn ti limyè yo. Èske ou konn sa ti limye sa yo te ye?

T: Limyè ab de Nwèl la?
G: Non, se koukouy yo te ye. Pa t gen ab de Nwèl… Antouka! Yo t ap vole arebò Lyon epi se tankou yo t ap mande l pou li suiv yo. Lyon mache nan bwa a jistan li rive nan yon mòn. Li kontinye suiv yo. Li monte mòn nan tout lannuit. Nan maten Lyon resi sove. Li jwenn libète l. Mèt yo pa janm jwenn li. Epi se konsa Lyon mawon.

T: Men poukisa li deside suiv yo? Sa pa fè sans. Se bèt yo ye.
G: Granmoun lontan te konn di koukouy se lwa moun ki mouri anvan w. Yo sou latè pou ede sa ki pi bezwen…

En conclusion

Kounye a, lè gen lannuit san lalin ni zetwal, tande byen, gade byen. W ap wè koukouy sa yo epi w ap tande Lyon k ap soufle nan lanbi l la pou tout moun ki vle chape ka suiv li nan mòn nan tou.

Pourquoi ne pas prendre des cours de créole haïtien avec le Centre Toussaint?

En attendant de t’inscrire, continue à lire des histoires en créole haïtien sur notre site web. Fais-moi savoir en commentaires ce que tu as aimé de cette histoire.

Auteure: Mariskha Étienne

Commentaires Facebook